2123. Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen

De Provincie Groningen heeft het plan een Provinciaal Omgevingsplan (POP) op te stellen. Dit POP bevat de visie op de langetermijn ontwikkeling (deels voortzetting van het huidige beleid en deels nieuwe ontwikkelingen) van de provincie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-06-2008 Adviesaanvraag
07-06-2008 Datum kennisgeving
07-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
24-07-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-m.e.r
19-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-01-2009 Kennisgeving MER
20-01-2009 Ter inzage legging MER
23-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het POP-keuzedocument wordt een onderscheid gemaakt in beleidskeuzes en gebiedgerichte ontwikkelopgaven. De Commissie geeft in overweging om deze gebiedsbenadering ook in het MER te volgen. 
Tevens adviseert de Commissie in het MER op te nemen:

  • een beschrijving van de ambities ten aanzien van en de behoefte aan de beleidsvoornemens;
  • een samenhangende gebiedsgerichte beoordeling van de milieueffecten van de beleidsvoornemens afzonderlijk en in onderlinge samenhang, passend bij het detailniveau van het POP;
  • de gevolgen van de beleidsvoornemens op de Natura 2000-gebieden, met name Waddenzee, Lauwersmeer, Zuidlaardermeer en Leekstermeer;
  • een overzicht van de consequenties van het MER voor de vervolgbesluitvorming (in de vorm van randvoorwaarden, uitgangspunten en/of onderzoeksopgaven).

De Commissie heeft het plan-MER getoetst. De Commissie is van oordeel dat het plan-MER en het addendum tesamen de essentiële informatie bevat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over het POP-3.  De Commissie vindt de gebiedsgerichte benadering bij de analyse en beoordeling van milieueffecten een positief punt. Ook is het plan-MER gestructureerd en inzichtelijk opgebouwd.

Stand van Zaken : Provinciale Staten hebben woensdag 17 juni het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009 - 2013 en de Omgevingsverordening 2009 vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 24 amendementen en 6 moties aangenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Jos Arts
ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 26 aug 2019