2121. Bestemmingsplan landelijk gebied Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal is voornemens het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen. Omdat het bestemmingsplan ruimte gaat bieden aan m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen. De gemeenteraad van Stadskanaal is hierbij bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

plan-mer
14-05-2008 Kennisgeving MER
14-05-2008 Ter inzage legging MER
05-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-11-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat in het plan-milieueffectrapport  naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële informatie ontbreekt. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer op 17 oktober 2008 nadere informatie  aangeleverd over:
• de ontwikkelingen (het hippisch recreatiepark, de co-vergisting en versterking van de EHS) die in het kaderstellende plan mogelijk worden gemaakt en de bijbehorende milieueffecten;
• de effectbeschrijving en –beoordeling van de totale ontwikkeling;
• de samenvatting.
Door het MER en de aanvullende informatie samen wordt veel inzicht gegeven in de milieugevolgen van het toekomstige bestemmingsplan. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling samen, met uitzondering van het aspect natuur, voldoende inzicht in de milieugevolgen van het voornemen wordt gegeven.

 

In het aangevulde MER is geen passende beoordeling  opgenomen. Het blijft onduidelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden om de bijdrage vanuit het plangebied op de overbelaste situatie in het Natura 2000-gebied “Lieftingsbroek” te verminderen. Er ontbreekt daarmee informatie over de mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Lieftingsbroek’.

 

De Commissie acht deze informatie essentieel voor het voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

 

De Commissie adviseert dan ook voordat een besluit wordt genomen een passende beoordeling op te stellen.

 

december 2008: de gemeente Stadskanaal heeft een passende beoordeling opgesteld en deze tezamen met het MER ter visie gelegd. De Commissie is niet gevraagd deze passende beoordeling te toetsen.

 

maart 2009: het bestemmingsplan landelijk gebied is op 23 maart 2009 vastgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Sjoerd Bokma
drs. Wim van Hooff

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Stadskanaal

Bevoegd gezag
Gemeente Stadskanaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018