2119. Regionaal havengebonden bedrijventerrein Kop van Noord-Holland

De realisatie van een havengebonden bedrijventerrein van maximaal 85 hectare bruto en 60 hectare netto met een binnenhaven bevaarbaar voor schepen met een laadvermogen tot 1350 ton.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-05-2008 Datum kennisgeving
28-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
05-06-2008 Adviesaanvraag
05-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-03-2009 Kennisgeving MER
11-03-2009 Ter inzage legging MER
31-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • nut en noodzaak van een havengebonden bedrijventerrein, mede in relatie tot bestaand uitgeefbaar terrein op omringende bedrijventerreinen;
  • doelstellingen ten aanzien van het havengebonden bedrijventerrein en de (bandbreedte) van het type bedrijvigheid;
  • onderbouwing van de locatiekeuze;
  • alternatieven die met elkaar de bandbreedte weergeven voor de inrichtingsmogelijkheden (van zowel de haven als het bedrijventerrein).

Toetsing MER

Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig was. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd over:
• de bandbreedte van de milieueffecten (water, geluid, licht);
• de effecten van licht en geluid op Natura 2000-gebied de Waddenzee;
• het mma.

De Commissie is van oordeel dat essentiële informatie in het MER en de aanvulling daarop grotendeels aanwezig is, om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. Over de effecten van de geluidsbelasting op het Natura 2000-gebied Waddenzee, is echter niet voldoende informatie aanwezig. De Commissie adviseert dit voor de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan aan te vullen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wil Dirks
ir. Casper van der Giessen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heijmans Vastgoed B.V.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Bevoegd gezag
Gemeente Hollands Kroon

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018