2114. Planstudie Utrecht - knooppunt Eemnes - Amersfoort (A27/A1)

Uitbreiding van de capaciteit van de A27 Utrecht--knooppunt Eemnes en de A1 knooppunt Eemnes-Amersfoort

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-05-2008 Datum kennisgeving
30-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
04-06-2008 Adviesaanvraag
05-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het advies voor richtlijnen is uitgebracht op 5 september 2008. De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:

  • Een analyse van de verkeersstromen op het hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN), in de huidige en toekomstige situatie (mede gebaseerd op de planologische ontwikkelingen);
  • Een beschrijving van de te onderzoeken varianten, mede aangepast aan de meest recente (beleids)ontwikkelingen;
  • Een beschrijving van de effecten van het voornemen op geluidhinder, luchtkwaliteit en natuurwaarden.

De Commissie heeft het MER niet getoetst.

Het Ontwerp-Tracébesluit is in november 2010 vastgesteld door de minnister van Infrastructuur en Milieu. Het OTB is als volgt:

De A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes krijgt in beide richtingen een extra rijstrook. Dit betekent dat er in beide richtingen drie rijstroken komen. In de middenberm wordt ruimte gereserveerd voor een eventuele toekomstige OV-verbinding of vierde rijstrook. Op de oostelijke rijbaan van de A27 komt een spitsstrook tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. De aansluiting Hilversum op de A27 wordt aangepast. In knooppunt Eemnes wordt de verbindingsboog van de oostbaan van de A27 met de A1 naar Amersfoort verbreed van één naar twee rijstroken. Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten wordt de A1 in beide richtingen uitgebreid van twee naar vier rijstroken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Wim Korver
drs. Yvonne van Manen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018