2112. Dijkversterking Hoorn - Edam

Geotechnisch onderzoek heeft uitgewezen dat van het 18,7 kilometer lange dijktracé tussen Hoorn en Edam aan het IJsselmeer, een lengte van 17,2 kilometer niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot de veiligheid en daarom versterkt moet worden. Het voornemen richt zich primair op het verbeteren van de veiligheid, maar ook op het ontzien en waar mogelijk versterken van waarden en functies op en langs het dijktracé. Voor de goedkeuring van het benodigde dijkversterkingsplan wordt de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-2008 Adviesaanvraag
02-06-2008 Datum kennisgeving
02-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • Een heldere beschrijving van de ontwikkeling van de alternatieven, onderbouwd vanuit de doelstelling veiligheid en vanuit het zoveel mogelijk ontzien en waar mogelijk versterken van de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden (LNC-waarden);
  • Een heldere beschrijving van de tijdelijke en permanente gevolgen voor de (beschermde) LNC-waarden. Daarbij dient een integrale afweging tussen cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden plaats te vinden;
  • Een goede en publieksvriendelijke samenvatting, voorzien van overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
dr. Robert Maarten van Heeringen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. ing. Jan Henk Tigelaar

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018