2110. Offshore gaswinnings- en behandelingplatform F3FA

Venture F3 B.V. is voornemens een offshore aardgasveld te ontwikkelen in blok F3 van het Nederlandse deel van het continentaal plat. De geplande platformlocatie ligt circa 225 kilometer ten noorden van Den Helder. De aanwezigheid van winbare gasreserves is aangetoond door een proefboring. De verwachting is dat het platform voor een periode van circa 8 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform weer worden verwijderd. Voor het oprichten en in werking stellen van een mijnbouwinstallatie ten behoeve van de winning van aardgas dient het Ministerie van Economische Zaken een vergunning te verlenen ingevolge artikel 40 van de Mijnbouwwet.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-05-2008 Adviesaanvraag
29-05-2008 Datum kennisgeving
29-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2009 Kennisgeving MER
23-04-2009 Ter inzage legging MER
19-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van de emissies naar lucht en water tijdens de verschillende activiteiten;
  • een beschrijven van de gevolgen voor natuur van geluid- en lichtemissies en affakelen tijdens de verschillende activiteiten.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven voor de besluitvorming over de mijnbouwmilieuvergunning. De samenvatting is overzichtelijk. Het voornemen en de alternatieven zijn goed beschreven, conform de  richtlijnen. De grootste onzekerheid qua milieueffecten zijn de gevolgen van onderwatergeluid voor zeezoogdieren. In het MER wordt geconcludeerd dat er potentiële gevolgen voor zeezoogdieren (met name bruinvis) zijn, maar dat de kans dat deze gevolgen optreden zeer gering zijn. De Commissie is het niet oneens met deze conclusie, maar wijst daarbij op bestaande leemten in kennis. Verder wijst de Commissie er op dat de waterzuiveringstechnieken MPPE en stroomstrippen, in combinatie met de toegepaste OVC, als mma-maatregelen zijn te beschouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
prof. ir. van der Vuurst de Vries
drs. Hans Waardenburg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Venture F3 B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018