2107. Inrichtingsplan Olst-Wesepe

De provincie Overijssel heeft voor het landinrichtingsgebied Olst-Wesepe een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan is een voortvloeisel uit het reconstructieplan Salland-Twente (dat in september 2004 door Provinciale Staten is vastgesteld) en een nadere uitwerking in het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Het College van Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag bij deze procedure.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
14-05-2008 Adviesaanvraag
26-06-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing Plan-Mer
18-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in haar advies over de reikwijdte en het detailniveau voor het MER onder andere de aanbevelingen gedaan om:

  • alle lopende en komende procedures en plannen  in het kader van de inrichting van dit gebied en het MER goed op elkaar af te stemmen;
  • de beleidsruimte voor de ontwikkelingen in het inrichtingsplan helder in beeld te brengen en op te stellen alternatieven daarop te baseren;
  • met een zogenaamde omgekeerde benadering de milieueffecten van het voornemen in beeld te brengen;
  • monitoring en evaluatie zo in te richten, dat eventueel bijsturing mogelijk is.

In het MER staat de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te kunnen laten wegen in de besluitvorming over het inrichtingsplan mits bij de herziening van de bestemmingsplannen of bij het vaststellen van de uitvoeringsmodules van het inrichtingsplan de volgende aspecten worden verduidelijkt:
• de effecten op de relevante Natura 2000-gebieden;
• de wijze waarop wordt aangesloten op de doelstellingen en maatregelen van het Intergemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan;
• hoe de provinciale omgevingsvisie/verordening (bijvoorbeeld de taakstelling EHS) wordt uitgewerkt;
• op welke wijze rekening gehouden wordt met de wezenlijke waarden en kenmerken van landschap, cultuurhistorie (waaronder archeologie).

Het inrichtingsplan is nog niet ter inzage gelegd. Hierdoor heeft de Commissie geen zienswijzen bij de totstandkoming van dit advies kunnen betrekken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 12 dec 2012