2102. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Het voornemen betreft de monitoring van de Gaswinning onder de Waddenzee.

Procedure en adviezen

toetsing
07-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-11-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
reactie Min LNV op advies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het Rijksbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (hierna het Rijksprojectbesluit) geeft de Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM) B.V. de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost.

De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Mocht dit wel het geval zijn dan wordt de gaswinning beperkt of gestopt. Dit is het zogenaamde "hand aan de kraan" principe. Om te bepalen of deze randvoorwaarde wordt overschreden is in het Rijksprojectbesluit bepaald, dat de bodemdaling en de natuurwaarden moeten worden gemonitord door de NAM. De NAM rapporteert jaarlijks over de monitoring aan de ministers van Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In het Rijksprojectbesluit is tevens bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), als onafhankelijke auditor, onder de naam van "Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee", de ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Het eerste advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee over de nulmeting is in 2007 uitgebracht. Het tweede advies dat gaat over de monitoring die in 2007 is uitgevoerd is aan de ministers uitgebracht. Op 18 februari hebben de ministers van LNV en EZ hun reactie op het tweede advies van de Auditcommissie monitoring van de gaswinning onder de Waddenzee naar de Tweede kamer gestuurd. Daarmee is dit advies van de Auditcommissie openbaar geworden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Kick Hemker
prof. dr. Joost Terwindt
prof. ir. van der Vuurst de Vries
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018