2100. Grote Markt Oostzijde, Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft het voornemen om de verbetering van de Grote Markt Oostzijde te bewerkstellingen. Hierbij wordt de vooroorlogse bouwgrens hersteld door de oostzijde van de Grote Markt naar voren te schuiven. Achter de nieuwe oostzijde ontstaat de Nieuwe Markt, een nieuw plein waar het Groninger Forum wordt gebouwd (een nieuwe culturele voorziening aan de Nieuwe Markt met daaronder een parkeergarage en fietsenstalling).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-05-2008 Adviesaanvraag
14-05-2008 Datum kennisgeving
14-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
08-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-2010 Kennisgeving MER
27-05-2010 Ter inzage legging MER
31-08-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in de richtlijnenfase geadviseerd in het MER de nadruk te leggen op:

  • bezoekersaantallen, verkeersgevolgen en gevolgen met betrekking tot de parkeercapaciteit;
  • de gevolgen voor de luchtkwaliteit en geluidshinder;
  • gevolgen voor de cultuurhistorie.

Gezien de lange termijn van realisatie en kans op wijzigingen in het programma, heeft de Commissie geadviseerd om aandacht te besteden aan alternatieven of varianten en zo de bandbreedte van het MER te vergroten.

 

Uit het MER komt naar voren dat de milieueffecten van de onderzochte alternatieven en varianten, afgezien van cultuurhistorie, relatief gering zijn. De effecten zijn voldoende in beeld gebracht waarbij voor de bezoekersaantallen onderscheid is gemaakt tussen een meest waarschijnlijk en een maximaal scenario.

 

De effecten voor de cultuurhistorie zijn moeilijk te valideren door het ontbreken van een objectief en verifieerbaar beeld van de referentiesituatie. Deze effecten zullen echter voor alle beschreven varianten gelijk zijn, daarom beschouwt de Commissie dit niet als een essentiƫle tekortkoming. De Commissie adviseert om bij het besluit nader aandacht aan deze aspecten te besteden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Paul van den Bosch
drs. ir. Bart Brorens

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018