2099. Bestemmingsplan windturbinepark Scholtersloot, gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland heeft het voornemen het bestemmingsplan te wijzigen om nabij de Scholtensloot te Scheerwolde een windmolenpark (bestaande uit vier molens met een opgesteld vermogen tussen de 10 en 15 MW) mogelijk te maken. Bevoegd gezag bij de bestemmingsplanwijziging is de gemeenteraad van Steenwijkerland.      

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
29-04-2008 Adviesaanvraag
07-07-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Om het windturbinepark te kunnen realiseren is onder andere een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Deze aanvraag bleek nodig omdat kwalificerende vogelsoorten uit de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben nadelige gevolgen van het windturbinepark kunnen ondervinden. Een "verstorings- en verslechteringstoets" wees uit dat deze gevolgen niet significant zijn. Op basis van deze conclusie  is in het kader van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend door de provincie Overijssel. Tegen deze vergunning is bezwaar aangetekend. De provincie heeft de verstorings- en verslechteringstoets vervolgens in haar reactie op de bezwaarschriften aangemerkt als “passende beoordeling” . Door deze aanwijzing doorloopt de gemeente bij de bestemmingsplanwijziging de plan-m.e.r.-procedure. 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het plan-milieueffectrapport (plan-MER):
• een passende beoordeling die voldoet aan de vereisten en waar in de gevolgen van het initiatief voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Weerribben en Wieden zijn beschreven;
• de gevolgen van het voornemen voor geluid, slagschaduw, externe veilig-heid, natuur, landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie);
• een goede en publieksvriendelijke samenvatting, voorzien van overzichtelijk kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenwijkerland

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018