2096. Bouw van de aardgasgestookte Elektriciteitscentrale 'Hemweg 9' door NUON te Amsterdam

Nuon Power Generation BV heeft het voornemen om een nieuwe aardgasgestookte productie-eenheid te ontwikkelen van maximaal 550 MWe op haar bestaande locatie aan de Hemweg te Amsterdam. Ten behoeve van besluitvorming over Wm en Wvo vergunningen wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-04-2008 Adviesaanvraag
29-04-2008 Datum kennisgeving
29-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-03-2009 Kennisgeving MER
05-03-2009 Ter inzage legging MER
13-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:

De Commissie vraag in haar advies met name aandacht voor :

  • een toelichting op de gekozen bedrijfsvoering en het daarmee samenhangende elektrisch rendement;
  • een kwantificering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals CO2, NOx, SO2 en fijn stof  (zowel voor vollast als deellast) en inzicht in de gevolgen van deze uitstoot;
  • de wijze waarop koelwaterinname en –lozing plaatsvindt, de effecten daarvan op het waterleven van het Noordzeekanaal en de eventuele mitigatie van deze effecten;
  • een beschrijving van de (eventuele) nadelige significante gevolgen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Toetsingsfase:

De Commissie heeft het MER getoetst en geconstateerd dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Power Generation B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018