2091. Landbouwontwikkelingsgebied Haaksbergen

Voor de aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied stelt de gemeente Haaksbergen een planMER op.  

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
14-02-2008 Datum kennisgeving
14-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
23-04-2008 Adviesaanvraag
11-06-2008 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd in ieder geval het volgende aan te geven in het op te stellen plan-MER:

  • de milieugebruiksruimte. Geef op kaart aan in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte aanwezig is en in welke gebieden met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
  • de alternatieven die mogelijk zijn binnen de beschikbare milieugebruiksruimte en de overige randvoorwaarden;
  • de emissie van ammoniak en de hieruit voortkomende depositie op kwetsbare natuur vanuit de gehele veehouderijsector;
  • de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden en gebieden met zeer kwetsbare natuur binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In het geval significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient een ‘passende beoordeling’ in het plan-MER te worden opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

John Arkes
ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haaksbergen

Bevoegd gezag
Gemeente Haaksbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018