2082. Oprichting varkenshouderij Hoevarko BV, gemeente Oirschot

Hoevarko BV wil een varkenshouderij in Oostelbeers oprichten voor het huisvesten van in totaal 3104 dragende zeugen, 960 kraamzeugen, 256 guste zeugen, 6 dekberen, 1056 opfokzeugen en 16896 gespeende biggen. Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-04-2008 Adviesaanvraag
16-04-2008 Datum kennisgeving
16-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
19-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2012 Kennisgeving MER
25-01-2012 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
21-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-07-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
Hoewel de aanvulling extra informatie bevat is de Commissie van oordeel dat in het MER en de aanvulling samen nog altijd essentiĆ«le informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

Uit de informatie in het MER en de aanvulling daarop blijkt nog onvoldoende of de te installeren ventilatiecapaciteit voldoende is om de tegendruk in het systeem te overwinnen en daarmee de werking van de luchtwassers voldoende te garanderen. Uit de aanvulling is ook nog niet duidelijk wat de maximale dierbezetting is die de bestemmingsplanwijziging mogelijk maakt en tot welke effecten dit maximaal kan leiden.

 

Toetsing
Het MER is overzichtelijk en voorzien van veel duidelijke tabellen en figuren. De Commissie signaleerde (mede naar aanleiding van de zienswijzen) echter bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.
De initiatiefnemer heeft daarop extra informatie aangeleverd over:

 • De maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
 • De beschrijving van de referentiesituatie en de alternatieven.
 • De haalbaarheid van de uittreedsnelheid van de ventilatielucht.
 • De werking van het (innovatieve) stalsysteem in de biggenafdelingen.
 • Het proces van de mestbe- en verwerking.
 • De actualiteit van het geurbronnenbestand en de relatie met het nieuwe geurbeleid van de gemeente.
 • De wijze waarop saldering van de stikstofdepositie als mitigerende maatregel wordt ingezet.
 • De mogelijke effecten op de ecologische verbindingszone Beerzeloop.


Richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

 • De gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur.
 • De bijdrage aan de lokale geurhinder.
 • De fijnstofemissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoevarko BV

Bevoegd gezag
Gemeente Oirschot

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018