2070. Herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor haar buitengebied. Omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten, zoals intensieve veehouderij en recreatie is de plan-m.e.r.-procedure van toepassing.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2008 Datum kennisgeving
18-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
25-03-2008 Adviesaanvraag
26-05-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing Plan-MER
27-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-12-2008 Kennisgeving MER
16-12-2008 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling planMER
13-03-2009 Kennisgeving MER
13-03-2009 Ter inzage legging MER
30-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van het vestigingsbeleid voor intensieve veehouderij wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de vier landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) in Hellendoorn.

Het MER en de aanvulling daarop geeft informatie over de effecten van het motorcrossterrein De Koetree. Ook geeft het informatie over de effecten van het bestemmingsplan op landschap en geur.

De Commissie constateert dat het MER en de aanvulling daarop op globaal niveau voldoende inzicht geven in de effecten van de maximale invulling van het bestemmingsplan op natuur. In de aanvulling op het MER wordt ingegaan op de vraag of het bestemmingsplan 2009 ruimte biedt aan meer ammoniakuitstoot en -depositie dan op dit moment. De conclusie in de aanvulling is dat er geen significant negatieve gevolgen zijn omdat het bestemmingsplan 2009 minder (theoretische) ruimte biedt dan het bestemmingsplan 1995. De Commissie deelt deze conclusie niet. Op basis van de informatie in het MER en de aanvulling (de Commissie ziet deze informatie tezamen als passende beoordeling) concludeert de Commissie dat er mogelijke aantasting van natuurlijke kenmerken zou kunnen optreden, omdat de ruimte die het nieuwe bestemmingsplan biedt, groter is dan de feitelijke belasting in de nieuwe situatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hellendoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Hellendoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018