207. Demonstratie-eenheid KV/STEG te Buggenum (Haelen)

De SEP wilde conform het Elektriciteitsplan 1989 – 1998 en in overeenstemming met het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 1975 de Maascentrale te Buggenum uitbreiden met een demonstratie-eenheid voor kolenvergassing (KV) met stoom en gas (STEG), met een vermogen van 200 à 250 MW elektrisch netto. De demonstratie-eenheid zou vergelijkbaar moeten zijn met een toekomstige eenheid van 600 MW elektrisch. De techniek bestaat uit het onder hoge druk omzetten van fijngemalen steenkool bij minstens 1500 C in kolengas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof. Dit mengsel wordt na afkoeling en reiniging verbrand in een gasturbine, waar elektriciteit wordt opgewekt.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-01-1989 Datum kennisgeving
06-01-1989 Ter inzage legging van de informatie
02-03-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-10-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-10-1989 Kennisgeving MER
10-10-1989 Ter inzage legging MER
08-12-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt aan te geven in het MER:

  • op grond waarvan Buggenum als locatie was gekozen
  • om helder weer te geven welke experimenten er met de centrale zouden worden gedaan
  • om de koelwaterlozingen duidelijk te specificeren
  • bij de alternatieven vooral te letten op mogelijkheden van emissiereductie van luchtverontreiniging.

Het advies vroeg bijzondere aandacht voor de belasting van de omwonenden door luchtverontreiniging en voor de blootstelling aan risico's.

Toetsingsadvies
De Commissie geeft aan dat het onbevredigend was dat een aantal keuzen al waren gemaakt in het Elektriciteitsplan. Als voorbeeld gaf zij de mogelijkheden voor kooldioxide-emissiereductie, die in het MER over de KV/STEG-eenheid summier waren behandeld.
De Commissie vond dat het MER een goede basis bood voor de besluitvorming over de vergunningaanvragen. Wel tekende ze aan, dat het beter zou zijn geweest als MER en vergunningaanvragen beter op elkaar zouden zijn afgestemd. Ook plaatste de Commissie kanttekeningen bij de pessimistische schattingen van het zwavelafscheidingsrendement en de NO2-emissiereducerende maatregelen. De SEP reageerde met een aanvullende notitie en beantwoordde daarmee enkele resterende vragen. De Commissie heeft deze notitie in haar toetsingsadvies opgenomen.

Tegen de beschikkingen is beroep aangetekend door twee organisaties van omwonenden en door de gemeente Haelen. Op 31 oktober 1990 is met de bouw begonnen; in 1994 is de centrale in bedrijf genomen. Sedert 1996 werkt de centrale zonder technische mankementen. In begin 1997 plaatste de Eneco kanttekeningen bij de financiering van de KV-STEG.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
prof. dr. Bert Lijklema
prof. dr. Wim Turkenburg
ir. Verbeek
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP)

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar
C26.0 tot 1-4-2011: Steenkoolvergassing of -liquefactie, >= 500ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018