2069. Robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug Drents Plateau

Provincie Drenthe wil een functiewijziging doorvoeren om een robuuste verbindingszone ruimtelijk vast te leggen. Dit is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan. Voor de besluitvorming over deze functiewijziging wordt een planmilieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
21-03-2008 Adviesaanvraag
19-05-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde om in het MER reeds gemaakte keuzes in het voortraject (waaronder de motivering van de tracé's), en de daaruit vloeiende beleidsvrijheid goed in beeld te brengen. Daarnaast achte zij het van belang dat er een samenhangende visie wordt gegeven op  de inrichting en vormgeving van de verbinding en het functioneren daarvan.

Ook benadrukte de Commissie dat deze samenhangende visie van groot belang is om te kunnen waarborgen dat uitwerkingen in deelprojecten bijdragen aan een samenhangende -en daarmee functionerende- verbinding. De Commissie adviseerde de voortgang goed te monitoren, om te kunnen bijsturen wanneer de doelen (o.a. samenhang) niet behaald worden.

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie enkele essentiële tekortkomingen in het MER. Deze hadden met name betrekking op het ontbreken van een uitgewerkte integrale visie op het voornemen, onvoldoende uitwerking van de referentiesituatie en onvoldoende onderbouwing en consistentie in de alternatievenvergelijking. De advisering van de Commissie werd tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren.

Na aanlevering van een aanvulling oordeelde de Commissie dat de essentiële informatie aanwezig was om het milieubelang in voldoende mate mee te kunnen wegen in de besluitvorming. Uit de aanvulling bleek onder andere wat de beleidsmatige vrijheidsgraden waren voor de alternatieven en ecologische doelen, en dat dat de landelijk bepaalde ecologische doelen ook een specifiek Drentse vertaling krijgen. Ook blijkt hieruit dat voor de gekozen doelsoorten het oostelijk tracé het best scoort.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Peter van den Dries
dr. Henk Everts
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018