2064. Uitbreiding varkenshouderij Maatschap Verhoeven en Jacobs, gemeente Laarbeek

Maatschap Verhoeven en Jacobs is voornemens een bestaande varkenshouderij aan de De Hei 14 in Beek en Donk uit te breiden. In de nieuwe situatie worden de bestaande stallen voorzien van luchtwassers en er worden drie nieuwe stallen gerealiseerd voor het huisvesten van 1125 zeugen en 5664 biggen. Deze stallen zullen worden voorzien van een centrale afzuiging en luchtwassers. Om dit mogelijk te maken is er een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek dient hier hierover een besluit nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2008 Adviesaanvraag
17-03-2008 Datum kennisgeving
17-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-10-2008 Kennisgeving MER
24-10-2008 Ter inzage legging MER
22-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

De Commissie constateerde tijdens de toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen
een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • een onvoldoende uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief en als gevolg daarvan uitwerking van de ammoniakdepositie;
  • de situering van de emissiepunten.

Verder constateerde de Commissie een aandachtspunt voor de verdere besluitvorming. Dit aandachtspunt betrof geen essentiële tekortkoming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap P. Verhoeven en H. Jacobs

Bevoegd gezag
Gemeente Laarbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018