2062. Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente wil voor het buitengebied behorende bij haar gemeente de bestemmingsplannen deels herzien. Hiermee wordt het reconstructieplan Salland Twente verder uitgewerkt. Vanwege het kaderstellend zijn van het bestemmingsplan voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad.

Procedure en adviezen

Plan m.e.r.
10-03-2007 Adviesaanvraag
13-05-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-11-2008 Kennisgeving MER
13-11-2008 Ter inzage legging MER
20-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 De Commissie vraagt om in het MER inzicht te geven in onder andere:
  • de huidige milieubelasting en de milieugebruiksruimte;
  • de emissie van ammoniak en de hieruit voorkomende depositie op kwetsbare natuur vanuit de gehele veehouderijsector.

De Commissie constateert dat een groot deel van het advies niet is overgenomen. In het MER is gemotiveerd waarom het advies op belangrijke punten niet is opgevolgd:
• een deel van de gevraagde milieu-informatie (bijvoorbeeld ten aanzien van landschappelijke inpasbaarheid) is al elders uitgezocht en zou daarom geen plaats behoeven te krijgen in dit MER;
• een deel van de gevraagde milieu-informatie (bijvoorbeeld ten aanzien van de effecten op natuur) zou in een volgende fase van de besluitvorming uitgezocht kunnen worden.

De Commissie plaatst bij deze argumentatie de volgende kanttekeningen:

  • door effecten van bepaalde activiteiten (zoals de rundveehouderij) niet mee te nemen worden niet alle relevante effecten op de leefomgeving bij deze fase van de besluitvorming betrokken, terwijl die wel consequenties kunnen hebben voor de mogelijkheden / ontwikkelruimte in het plan;
  • door niet alle gevraagde milieu-informatie in het MER op te nemen, bestaat de kans dat bepaalde relevante milieu-informatie helemaal niet meer wordt uitgezocht (bijvoorbeeld bij uitbreiding van rundveehouderij is een vrije uitbreiding tot 200 GVE (grootvee-eenheden) mogelijk. Daarmee is een toename in depositie mogelijk die effect kan hebben op andere ontwikkelingen in het buitengebied);
  • door niet in deze fase van de besluitvorming inzicht te geven in bepaalde milieueffecten dient bij aanvragen voor uitbreiding of nieuwvestiging van agrarische bedrijven alsnog inzicht gegeven te worden in het al dan niet optreden van aantasting van de wezenlijke natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden;
  • naar mening van de Commissie zijn de onderbouwing van de gekozen alternatieven, de effecten op het gebied van geur, fijnstof, landschap, verkeer en water alsmede de effectbeoordeling en de op basis hiervan getrokken conclusies in het MER onvoldoende navolgbaar uitgewerkt
  • ten aanzien van de effecten op natuur is het niet aannemelijk gemaakt dat bij her- en/of nieuwvestiging van agrarische bedrijven in de LOG’s significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.

De Commissie is van mening dat niet alle essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang voldoende te kunnen meewegen in de besluitvorming. De Commissie adviseert een aanvullend MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen.

Bij de afloop van de adviestermijn is gebleken dat de gemeente Hof van Twente inmiddels voornemens is om in deze thematische herziening wel het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, de herbouw van karakteristieke woningen, een gewijzigde inhoudsmaat van woningen en een alternatief voor de kruimelgevallen (oude artikel 19 lid 2 en lid 3 WRO vrijstellingen) te regelen en niet de ontwikkeling van de intensieve veehouderij (LOG's en sterlocaties) mogelijk te maken. De gemeente Hof van Twente is voornemens bij de (vervroegde) integrale herziening van de bestemmingsplannen inzicht te geven in de milieueffecten van de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Dit advies van de Commissie is gebaseerd op het ontwerp-bestemmingsplan en het bijbehorende plan-MER zoals deze op 19 november 2008 ter visie zijn gelegd.

De Commissie heeft op 13 september 2010 een advies voor de inhoud van het milieueffectrapoprt bij de integrale herziening bestemmingsplan buitengebied uitgebracht. Dit advies kunt u op onze website onder projectnummer 2454 terugvinden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hof van Twente

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018