2056. Verplaatsing Varkenshouderij Maatschap Bankers, gemeente Deurne

Maatschap Bankers is voornemens een bestaande varkenshouderij aan de Bruggenseweg 9 te verplaatsen naar de Kwadestaartweg 19 te Deurne. Voor de nieuwe locatie worden er stallen gerealiseerd voor het huisvesten van 8512 vleesvarkens. Om dit mogelijk te maken is er een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne dient hierover een besluit nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-02-2008 Adviesaanvraag
21-02-2008 Datum kennisgeving
21-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-04-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Op 2 juli 2008 heeft Maatschap Bankers schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Deurne bevestigd dat zij de m.e.r.-procedure beƫindigen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Bankers

Bevoegd gezag
Gemeente Deurne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018