2053. TNO-vestiging Hogezandse Polder

TNO is voornemens haar vestigingen Defensie en Veiligheid in Ypenburg en Rijswijk te verplaatsen naar Hogezandse Polder te Numansdorp, gemeente Cromstrijen. Om dit mogelijk te maken wordt een bedrijventerrein met een oppervlakte van meer dan 75 hectare aangelegd en wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Hiervoor is een m.e.r.-procedure noodzakelijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-02-2008 Adviesaanvraag
18-02-2008 Datum kennisgeving
18-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-04-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-06-2009 Kennisgeving MER
26-06-2009 Ter inzage legging MER
16-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht toetsing
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt een onderbouwing waarom de Hogezandse Polder de meest geschikte vestigingsplaats is voor TNO als essentiële informatie voor het MER. Daarbij is een goede beschrijving nodig van de gevolgen voor het Nationaal Landschap Hoekse Waard en de ecologische waarden in het gebied, inclusief het Natura 2000-gebied Hollands Diep.

In het milieueffectrapport (MER) wordt de keuze voor de gemeente Cromstrijen als meest geschikte vestigingslocatie onvoldoende onderbouwd. De Hogezandse Polder ligt in het Nationaal Landschap De Hoekse Waard en is aangewezen als stiltegebied. Het MER maakt duidelijk dat de vestiging van TNO negatieve effecten heeft op landschap, stilte en natuurwaarden. Of en hoe deze negatieve effecten meegewogen zijn in de keuze voor vestiging van TNO in de gemeente Cromstrijen maakt het MER niet duidelijk. Andere potentiële vestigingslocaties in Nederland met mogelijk minder milieugevolgen blijven onbesproken.

De Hogezandse Polder grenst ook aan het Natura 2000-gebied Hollands Diep. Dit betekent dat zeker moet zijn dat vestiging geen significante gevolgen heeft op waardevolle vogelpopulaties en hun leefgebied. In het MER ontbreekt hiervoor voldoende ecologische onderbouwing.

Op 30 november 2010 ontvingen wij bericht van gemeente Cromstrijen dat TNO besloten om de vestiging van TNO binnen de gemeente Cromstrijen niet door te laten gaan. Dit betekent dat het project wordt beëindigd en dat het bestemmingsplan- en MER-procedure niet worden voortgezet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjoerd Dirksen
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
ir. Mijntje Pikaar
ir. Bob Wiekema
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TNO Rijswijk - Ypenburg

Bevoegd gezag
Gemeente Cromstrijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018