2050. Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland stelt een waterbeheerplan op voor de periode 2010-2015. Het waterbeheerplan vormt het kader voor maatregelen of activiteiten op het gebied van watersystemen, waterkeringen en de waterketen.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
07-02-2008 Adviesaanvraag
08-02-2008 Datum kennisgeving
08-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
17-03-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Het waterbeheerplan is het kader voor mogelijk m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten. Bovendien worden maatregelen gepland die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Daarom wordt voor het waterbeheerplan de plan-m.e.r.-procedure gevolgd.

De Commissie heeft geadviseerd om in het MER de verschillende kaders en processen te integreren tot een beheervisie waarin doelen en opgaven worden gebundeld. De Commissie vraagt verder om de "optimalisatievariant" te ontwikkelen vanuit milieuoogpunt, vanuit openstaande dilemma's en/of vanuit doelstellingen voor de waterthema's.

Na een quickscan van maatregelen waarvoor het waterbeheerplan het kader zal worden is door het Waterschap geconcludeerd dat op het plan geen m.e.r.-plicht van toepassing is. Daarop is besloten de m.e.r.-procedure te staken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Robbert de Vries
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Waterschap Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018