205. Vertech-installatie zuiveringsslibverwerking te Apeldoorn

Het betreft de oprichting van een VerTech-installatie1 voor de verwerking van zuiveringsslib. Bij dit procédé wordt het slib onder hoge druk en hoge temperatuur gebracht in een 3000 m lange, 1200 m diepe ondergrondse reactorbuis. Door natte oxidatie worden de organische stoffen uit het slib omgezet in kooldioxide en water, waarbij reststoffen en warmte ontstaan. De reststoffen ondergaan een nabehandeling. Het doel van de voorgenomen activiteit is te komen tot reductie van het volume zuiveringsslib dat gestort moet worden. 1 VerTech staat voor verticale technologie.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-11-1988 Datum kennisgeving
01-11-1988 Ter inzage legging van de informatie
30-12-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-03-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-1990 Kennisgeving MER
29-03-1990 Ter inzage legging MER
08-06-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan dat het MER een goede basis bood voor de besluitvorming over de realisering van de voorgenomen activiteit. Wel plaatste zij een aantal opmerkingen om bij de besluitvorming rekening te houden.

Bij de vergunningen is een evaluatieprogramma opgesteld. Eén jaar na ingebruikneming van de installatie zouden de eerste evaluatierapporten verschijnen. Deze zouden onder andere betrekking hebben op de bodemkwaliteit, de emissie vanuit de naverbranding, stank, geluid en de acceptatie van zuiveringsslib. In de tweede helft van 1992 is de installatie in gebruik genomen.

Sedert juni 1998 is de installatie in eigendom van de Veluwse Afval Recycling (VAR) en is de naam van het procédé – inmiddels verder ontwikkeld – omgedoopt naar Vartech.

In het najaar van 2001 trad een stopring op bij Vartech, waardoor het aangevoerde slib slechts kon worden ontwaterd, en niet verder verwerkt.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Anne Kiestra

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: Rik Herngreen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Slibverwerking Veluwe B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008