2044. Mall Tilburg

OVG Projecten XLVIII BV en McMahon Development Europe BV (OVG/MDG; initiatiefnemer) hebben het voornemen om op het voormalige Mobilisatie-coplex van Defensie (MOB-complex) bij Tilburg een retailcentrum met leisure-component te ontwikkelen met als werktitel "Mall Tilburg".

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-01-2008 Adviesaanvraag
25-01-2008 Datum kennisgeving
25-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
25-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het vigerende bestemmingsplan voorziet niet in mogelijkheden voor de voorgenomen activiteit. Daarom wordt een procedure voor vrijstelling op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen. Voorafgaand aan het vrijstellingsbesluit van de gemeente Tilburg (bevoegd gezag) wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd.

De Commissie beschouwt naast de samenvatting de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • Het MER moet aan de hand van een locatie-onderzoek een goede onderbouwing geven van de vooralsnog aangegeven voorkeurslocatie MOB-complex, zodat bepaald kan worden of en onder welke randvoorwaarden de Mall op die dan wel een andere locatie gerealiseerd kan worden.
  • De programma-onderdelen van de voorgenomen activiteit en het daarvoor benodigde ruimtebeslag dienen in het MER als varianten uitgewerkt te worden. Bijzondere aandacht moet hier-bij besteed worden aan de te hanteren bandbreedtes in relatie tot de uit te werken scenario’s in de economische effectrapportage.
  • In het MER (inclusief het nog uit te voeren locatieonderzoek) dient bij de effectbepaling bijzondere aandacht besteed te worden aan de kwantitatieve uitwerking van het aspect verkeer en de daaraan gerelateerde aspecten luchtkwaliteit en geluid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Marijke Drees
ir. Kuindert van der Spek
ing. Peter van Wijlick

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OVG Projecten XXVIII B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018