2043. Distriport Noord-Holland (Koggenland)

De Peyler Projektontwikkeling, Zeeman Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland zijn voornemens een duurzaam regionaal bedrijvenpark te ontwikkelen in de gemeente Koggenland. Om dit te kunnen realiseren is een aanpassing van het bestemmingsplan van de gemeente nodig en wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-01-2008 Adviesaanvraag
17-01-2008 Datum kennisgeving
17-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
28-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-04-2009 Kennisgeving MER
22-04-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling op MER
17-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het MER duidelijk te maken hoe het hoge ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid, de ecologische verbindingzone, de landschappelijke inpassing en het optimaal ruimtegebruik tot uiting komt in de alternatieven. Verder adviseert zij om de methode van "omgekeerd ontwerpen" toe te passen. Dit houdt in eerst het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) ontwikkelen. De onderdelen van dit mma kunnen gezien worden als bouwstenen. Uit deze verschillende bouwstenen kunnen vervolgens verschillende alternatieven worden afgeleid die de bandbreedte van de mogelijkheden op de locatie duidelijk in beeld brengen.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie voor de m.e.r. (de Commissie) aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat in het milieueffectrapport (MER) naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële informatie ontbreekt. De initiatiefnemer heeft naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie nadere informatie aangeleverd over:

  • de ontwikkeling van alternatieven, de invulling van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) en de vertaalslag naar het voorkeursalternatief;
  • de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten;
  • de broedvogels in het plangebied;
  • de mogelijke gevolgen van het voornemen op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied “Markermeer IJmeer”.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen laten wegen in de besluitvorming.

Belangrijke bevindingen uit de aanvullende informatie op het MER zijn:

  • de effecten op natuur, beschreven in de voortoets, maken aannemelijk dat geen significant negatieve effecten op (vogel-)soorten uit het Natura 2000-gebied “Markermeer IJmeer” waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, zijn te verwachten;
  • de duurzaamheidambities zijn geconcretiseerd via parkmanagement en een collectieve aanpak van duurzame energie en efficiënt ruimtegebruik;
  • de aanleg van de ecologische verbindingszone draagt bij aan de ontwikkeling van de natuurdoeltypen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
  • een adequate oplossing van de verkeersproblemen (verkeersafwikkeling van- en naar het terrein en aansluiting op de A7) is mogelijk mits deze is gekoppeld aan de fasering van de uitgifte van het bedrijventerrein.

De aanvulling (waaronder de broedvogelinventarisatie en de voortoets) hebben niet ter visie gelegen. De Commissie adviseert de aanvulling (waaronder de broedvogelinventarisatie en de voortoets) bij het ontwerp-bestemmingsplan ter visie te leggen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Wil Dirks
ing. Johan Janse

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeman Vastgoed
De Peyler Projektontwikkeling BV
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Bevoegd gezag
Gemeente Koggenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018