2040. Groenblauwe zone Oostvaarderswold

De provincie Flevoland stelt een structuurvisie op voor de inhoudelijke uitwerking van de opgaven in de groenblauwe zone Oostvaarderswold. Het Oostvaarderswold, met een omvang van ongeveer 2.000 ha, moet een robuuste ecologische verbindingszone vormen tussen de Oostvaarders-plassen en het Horsterwold, als onderdeel van de toekomstige ecologische verbinding Oostvaardersplassen-Veluwe-Duitsland.  

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
14-12-2007 Adviesaanvraag
11-04-2008 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
planMER
29-01-2009 Kennisgeving MER
29-01-2009 Ter inzage legging MER
02-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER voor de structuurvisie, benadrukt de Commissie dat het MER vooral moet ingaan op de trechtering van inrichtingsalternatieven, het ecologisch funtioneren van de verbindingszone en de gevolgen en relatie met het Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen.

Uit het  MER volgt dat het alternatief 'zwerfnatuur' de basis vormt voor het voorkeursalternatief, dit is vervolgens geoptimaliseerd. Tijdens de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat er essentiele informatie ontbrak.  Het ging om de onderbouwing van de stelling dat de verbindingszone ook na realisatie weer als foergaeergebied kon dienen voor ganzen en eenden die hier vanuit het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen foerageren. Dit was relevant omdat ook in het MER stond aangegeven dat het huidige foerageergebied nodig was voor het kunnen behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.

Op 3 april heeft de Commissie een aanvulling ontvangen waarin aan de hand van een actuele analyse wordt onderbouwd dat er binnen de Oostvaardersplassen voldoende foerageergebied aanwezig is. In haar advies geeft de Commissie enkele aanbevelingen voor de vervolgfase (bestemmingsplan of inpassingsplan) voor de nadere uitwerking van de waterbergingsopgave, de waarborging van waterkwaliteit in relatie tot het nutrientengehalte en de natuurdoelen.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018