204. Golfbaan Twentsche Golfclub te Ambt Delden (Ov.)

De Twentsche Golfclub heeft het voornemen een 18 holes golfbaan aan te leggen op het landgoed De Haar in de gemeente Ambt Delden: in totaal ca. 65 ha.  t

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-11-1988 Datum kennisgeving
16-11-1988 Ter inzage legging van de informatie
09-01-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-11-1989 Kennisgeving MER
30-11-1989 Ter inzage legging MER
08-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van het eerste MER heeft de gemeente de Commissie om advies gevraagd. Hieraan is door de Commissie gehoor gegeven. 

Op 28 september 1989 is door de Raad van de gemeente Ambt Delden besloten het op 22 augustus ingediende MER, in deze vorm, niet te aanvaarden. Door de Raad zijn tien punten aangedragen die volgens de Raad in dit MER niet of onvoldoende zijn behandeld.

Naar aanleiding van dit Raadsbesluit heeft de initiatiefnemer een aanvulling op het MER geschreven, waarbij is ingegaan op de door de Raad aangedragen punten. Deze aanvulling is tezamen met het MER van 22 augustus 1989 op 13 december 1989 door bevoegd gezag bekendgemaakt.

Omdat dit MER niet tezamen met het ontwerp-besluit (het ontwerp-bestemmingsplan) waarvoor dit MER werd opgesteld ter inzage is gelegd, heeft de Commissie voor de m.e.r. op 27 maart 1990 een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht.

Op 26 april 1990 besloot de gemeenteraad geen medewerking te verlenen aan de partiële wijziging van het bestemmingsplan buitengebied. Tegen deze weigering diende de Twentsche Golfclub een bezwaarschrift in, dat op 20 december 1990 ongegrond werd verklaard. De Golfclub en de Stichting Twickel hebben daarop een verzoek om schorsing en voorlopige voorziening ingediend bij de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State; daarover is op 21 maart 1991 een uitspraak gedaan, waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. Op 22 juli 1991 heeft de Twentsche Golfclub de gemeente opnieuw verzocht om uitspraak te doen over de planologische aanvaardbaarheid van een golfbaan op het terrein van hoeve De Haar. In dit verzoek is aangegeven, dat de plannen enigszins zijn gewijzigd: de baan wordt grotendeels op cultuurgrond gesitueerd, de op het landgoed aanwezige vennen worden ontzien, recreatief medegebruik wordt gehandhaafd. Op 29 augustus 1991 heeft de raad besloten om in principe medewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan, dat de aanleg van een golfbaan mogelijk maakt.

Omdat de plannen zijn gewijzigd, heeft de initiatiefnemer het MER aangevuld. Deze tweede aanvulling is tezamen met het MER uit augustus 1989 en de eerste aanvulling daarop openbaar gemaakt. De Commissie heeft in haar toetsingsadvies een suggestie gegeven voor een aangepast ontwerp voor het meest milieuvriendelijke alternatief om zo nog meer bos te sparen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
dr. ir. Flach
drs. Dick van der Hoek
ing. Loo

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Margot de Cleen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twentsche Golfclub

Bevoegd gezag
Ambt Delden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007