2032. Grondwateronttrekking voor de klimaat- en gietwatervoorziening Het Grootslag te Andijk

In de polder Het Grootslag, gelegen in de gemeenten Andijk en Wervershoof, wordt een glastuinbouwgebied met een netto oppervlak van 230 hectare ontwikkeld. De ontwikkelaar heeft het voornemen om de klimaatvoorziening in de kassen op een duurzame wijze in te richten, door gebruik te maken van een warmte/koude-opslagsysteem (WKO). De benodigde gemiddelde capaciteit van de grondwateronttrekking bedraagt 100 miljoen m3/jaar, ruim boven de drempel voor de m.e.r.-plicht (3 miljoen m3/jaar). 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-12-2007 Adviesaanvraag
20-12-2007 Datum kennisgeving
20-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
20-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-07-2009 Kennisgeving MER
31-07-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling
10-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een richtlijnenadvies uitgebracht aan de provincie Noord-Holland ten behoeve van het milieueffectrapport voor de vergunningverlening in het kader van de Grondwaterwet. De belangrijkste milieugevolgen hebben betrekking op water, bodem en natuur.

Toetsing:
Na het bestuderen van het MER heeft de Commissie een aantal vragen. Hierover is overleg geweest met de betrokken partijen. Er zal een aanvulling op het MER worden opgesteld. In de aanvulling zal worden ingegaan op:

  • de energie-effecten en de daaraan gekoppelde milieueffecten;
  • de kalibratie van het hydrologsiche model;
  • de ruimtelijke situering van de bronnen;
  • de combinatie van grondwateronttrekking met zuivering via omgekeerde osmose en infiltratie/lozing van brijn.

De aanvulling is in november 2009 aangeleverd. De Commissie is van mening dat bovenstaande in de aanvulling goed is beschreven voor de eerste drie punten, maar niet goed is beschreven voor het laatste punt.

Dat betekent, dat naar de mening van de Commissie, de essentiële informatie wel aanwezig is voor de besluitvorming over de WKO, maar niet voor de besluitvorming over de omgekeerde osmose in combinatie met de lozing van brijn en de ondergrondse opslag van regenwater.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
ir. Hans Buitenhuis
dr. Henk Everts

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Het Grootslag BV

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 22 dec 2020