2024. Varkenshouderij Mts. Van Rooij, gemeente Nederweert

De activiteit betreft het uitbreiden van een bestaande varkenshouderij.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-2007 Adviesaanvraag
23-11-2007 Datum kennisgeving
23-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
07-02-2008 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
09-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-07-2009 Kennisgeving MER
09-07-2009 Ter inzage legging MER
Aanvullende toetsing
09-07-2009 Kennisgeving MER
09-07-2009 Ter inzage legging MER
02-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

• de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
• de bijdrage aan de lokale geurhinder;
• de fijn stofemissie.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

De Commissie miste in het MER in eerste instantie essentiële informatie ten aanzien van de uitwerking van:
- de referentiesituatie;
- de invoergegevens; 
- de geurbelasting in overbelaste situaties en
- de ammoniakemissie- en –depositieberekeningen.

Na aanvulling concludeerde de Commissie dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig was.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Van Rooij

Bevoegd gezag
Gemeente Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018