2021. Uitbreiding Koningin Julianatoren te Apeldoorn

Het familiepretpark de Koningin Julianatoren heeft het voornemen om: Een nieuw parkeerterrein te realiseren; Een smalspoorverbinding van circa 1,7 km lengte aan te leggen van het parkeerterrein naar het pretpark zelf; Overdekte attracties te realiseren binnen het bestaande pretpark. Hiervoor moet het bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn gewijzigd worden. Ten behoeve van besluitvorming over deze bestemmingsplanwijziging wordt een milieu-effectrapportage(m.e.r.)- procedure doorlopen. In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie specifiek aandacht voor de effecten op het Narura 2000-gebied Veluwe; de eventuele mitigerende en compenserende maatregelen, die nodiog kunnen zijn vanuit de verschillende natuurwet- en regelgeving; de wijze waarop en de mate waarin het voornemen een oplossing biedt voor de verkeersveiligheids- en parkeerproblematiek.

Procedure en adviezen

richtlijnenfase
26-11-2007 Adviesaanvraag
23-01-2008 Datum kennisgeving
23-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
11-04-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Yvonne van Manen
ir. Henk Otte

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Familiepretpark Koningin Julianatoren

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018