1994. Noord-Om Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft het voornemen om een noordelijke randweg langs Gemert aan te leggen, de ‘Noord-Om’. Voor de realisering hiervan is het nodig het bestemmingsplan van de gemeente Gemert-Bakel te wijzigen. Voor de besluitvorming over deze bestemmingsplanwijziging wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-10-2007 Adviesaanvraag
12-11-2007 Datum kennisgeving
12-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
11-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Toetsing
03-11-2008 Kennisgeving MER
03-11-2008 Ter inzage legging MER
12-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

  • Een heldere, kwantitatieve omschrijving van de probleem- en doelstelling, een beschrijving van het doelbereik van de alternatieven;
  • verkeer, geluid en landschap; 
  • een meest milieuvriendelijk alternatief met aandacht voor inpassing van de bestaande natuur- en landschapswaarden

Uit het MER en de aanvulling blijkt dat de Noord-Om een oplossing biedt voor de gesignaleerde problemen met betrekking tot verkeersafwikkeling en leefbaarheid in de kern van Gemert. Een West-Om is ook probleemoplossend maar vanwege de aantasting van natuurlijke- en landschappelijke waarden niet wenselijk.

Verkeersremmende maatregelen in de kern van Gemert, hebben op zichzelf weinig effect op verkeersintensiteiten in de kern. Toevoeging van deze maatregelen aan de reeds beschouwde alternatieven zal leiden tot een sterker doelbereik ten aanzien van verbetering van woon- en leefmilieu in Gemert.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Jacques Leemans
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gemert-Bakel

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018