1991. Ruimte voor de Rivier Deventer

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben het plan om nevengeulen te graven in de uiterwaarden aan beide zijden van de IJssel bij Deventer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-10-2007 Adviesaanvraag
03-10-2007 Datum kennisgeving
03-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
10-12-2007 Advies uitgebracht
Tussentijdse toetsing
16-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
08-12-2010 Kennisgeving MER
08-12-2010 Ter inzage legging MER
14-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
Met het project Ruimte voor de Rivier Deventer worden twee Ruimte voor de Rivier-maatregelen verenigd:

  • uiterwaardvergraving Bolwerkplas, Worp en Ossenwaard (initiatiefnemer gemeente Deventer)
  • uiterwaardvergraving Keizers-, Stobbe- en Olsterwaarden (initiatiefnemer provincie Overijssel)

Doel van deze projecten is rivierverruiming en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de wijziging van bestemmingsplannen wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name aandacht voor de alternatievenontwikkeling vanuit de diverse bouwstenen. De alternatieven moeten getoetst worden aan het doelbereik en milieueffecten, waarbij speciale aandacht wordt gevraagd voor effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie.

Tussentijdse toetsing
Ten behoeve van de keuze van het voorkeursalternatief (SNIP beslismoment 2A, "variantkeuze") is een "MER op hoofdlijnen" opgesteld. De Commissie vindt dat dit document voldoende informatie bevat voor de keuze van het voorkeursalternatief, maar plaatst wel enkele kanttekeningen bij de effectbeoordeling. Het voorkeursalternatief biedt voldoende mogelijkheden om kansen te benutten en milieueffecten te beperken. Voor de uitwerking van het voorkeursalternatief in het definitieve MER heeft de Commissie verschillende aanbevelingen gedaan.

Toetsing
Het MER bevat voldoende informatie voor de besluitvorming. De Commissie plaatst enkele kanttekeningen bij de effectbeoordeling, die niet van doorslaggevende invloed zijn op de alternatievenvergelijking. De alternatieven voldoen aan de doelstellingen en zijn weinig onderscheidend qua milieueffecten. Binnen de marge van de doelstelling voor hoogwaterveiligheid is er weinig ruimte voor vegetatieontwikkeling. Om die reden zijn goede afspraken over het beheer van belang.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ron Agtersloot
drs. Marinus Kooiman
dr. Nico de Vries
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Gemeente Deventer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018