1990. Integrale Zoetwatervoorziening Middelharnis

De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om een integrale zoetwaterwinning, waaronder een nieuw inname punt en een open zoetwatervoorziening, te realiseren aan de noordrand van Goeree-Overflakkee. De open zoetwatervoorziening wordt gecombineerd met natuurontwikkeling en recreatie.  Ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-09-2007 Kennisgeving MER
28-09-2007 Ter inzage legging MER
28-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd over het MER, zij is niet eerder in het planvormingproces betrokken geweest.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. Omdat het plangebied deels in en nabij het Natura 2000-gebied Haringvliet ligt is een voortoets uitgevoerd. Deze voortoets lijkt geen aanleiding te geven voor een passende beoordeling.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Middelharnis (IS NU GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE )

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018