199. Diepinfiltratie te Overveen

Het waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland heeft het voornemen een diepinfiltratieproject met terugwinning te realiseren in de duinen van 8,9 miljoen m³/jaar drinkwater, waardoor het mogelijk wordt de winning van natuurlijk duinwater, conform het tweede tienjarenplan van de VEWIN, te verminderen tot 5,2 miljoen m³/jaar. In het Grondwaterplan is het beleidsvoornemen opgenomen, dat de onttrekkingsvergunning voor de winning van natuurlijk duinwater in de Kennemerduinen van 9,4 miljoen m³/jaar geleidelijk moet worden verminderd tot 4 à 5 miljoen (in 1991) en mogelijk tot ca. 2 miljoen (in 1996). Het doel is het tot stand brengen van een meer natuurlijk hydrologisch regime en daarvan afhankelijke vochtige duinmilieus.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-09-1988 Datum kennisgeving
22-09-1988 Ter inzage legging van de informatie
22-11-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-09-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-09-1991 Kennisgeving MER
20-09-1991 Ter inzage legging MER
20-11-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. den Blanken
ir. Wennemar Cramer
ir. Wil van Duijvenbooden
prof. dr. Helias Udo de Haes

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (WLZK)

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018