1989. 6e verbrandingslijn HVC afvalcentrale Alkmaar

Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) wil de afvalcentrale aan de Jadestraat 1 te Alkmaar uitbreiden met een met een zesde verbrandingslijn met een maximale capaciteit van 280 kton/jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-09-2007 Adviesaanvraag
14-09-2007 Datum kennisgeving
14-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
29-11-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2008 Kennisgeving MER
21-08-2008 Ter inzage legging MER
02-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de besluitvorming over de voor dit initiatief benodigde vergunningen wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland vervult hiervoor de rol van coƶrdinerend bevoegd gezag. De andere bevoegde gezagsinstantie is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

In het richtlijnenadvies zijn de de hoofdpunten voor het MER gegeven. Deze hoofdpunten vragen om een beschrijving van:

  • samenstelling van het afval;
  • de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht en water;
  • de concentraties van verontreinigende stoffen in lucht en water;
  • de gevolgen van deposities op natuurgebieden;
  • mogelijkheden om de CO2 emissie te reduceren.

De Commissie heeft in het toetsingsadvies aanbevelingen opgenomen over steunbranders. De initiatiefnemer wil testen of het haalbaar is om de steunbranders niet te gebruiken. De Commissie heeft aangegeven welke testresultaten zinvol zijn. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Carla Anzion
ir. Geert Cuperus

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 02 dec 2008