1984. Varkenshouderij Mts. Van Balkom te Biezenmortel, gemeente Haaren

Maatschap Van Balkom is voornemens haar bedrijf aan de Oude Bosschebaan 22, inclusief de locatie op nr. 22 te Biezenmortel uit te breiden. Er worden twee nieuwe stallen gerealiseerd en de bestaande stallen worden gewijzigd. De installatie voor mestverwerking wordt aangepast en er zal mest compostering gaan plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Hellendoorn een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld door Maatschap Van Balkom.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-09-2007 Adviesaanvraag
26-09-2007 Datum kennisgeving
26-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-11-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de (fijn) stof emissies

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nb-wet, Wav, Wm en Wgv.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
ir. Johan Zonderland

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Van Balkom

Bevoegd gezag
Gemeente Haaren
Milieudienst Regio Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018