1983. Oprichting vleeskuikenbedrijf Jansen of Lorkeers-Lohuis, gemeente Hellendoorn

Jansen of Lorkeers – Lohuis VOF is voornemens een nieuw vleeskuikenbedrijf op te richten aan de Piksenweg (ongenummerd) te gemeente Hellendoorn. In deze situatie zullen nieuwe stallen worden gerealiseerd voor 145.000 vleeskuikens. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Hellendoorn een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door Jansen of Lorkeers-Lohuis VOF.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-09-2007 Adviesaanvraag
26-09-2007 Datum kennisgeving
26-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Jansen of Lorkeers-Lohuis VOF
dhr. J. Wilms

Bevoegd gezag
Gemeente Hellendoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018