1981. Uiterwaardvergraving Drutensche Waarden

Een consortium van bedrijven, PNO-Pactum en Rodruza BV, heeft het voornemen om een herontwikkeling uit te voeren in de uiterwaarden van de Waal bij Druten, binnen het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-09-2007 Adviesaanvraag
17-09-2007 Datum kennisgeving
17-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-11-2007 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies

Opmerkingen bij de advisering

De kernopgaven zijn het realiseren van rivierverruiming, versterken van de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkelen van een watergebonden bedrijventerrein. Voor de herontwikkeling wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name de nut en noodzaak van de verschillende onderdelen van het voornemen nader te onderbouwen. Daarnaast vraagt de Commissie nadrukkelijk aandacht voor de effecten van de alternatieven op beschermde natuurgebieden en soorten en de effecten op bodem, water en woon- en leefmilieu.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Marcel van der Perk
drs. Frank Wijnants
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Consortium Drutensche Waarden

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Druten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018