1980. Ontwikkeling Gasbehandelingsplatform E17a-A gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat

Gaz de France Production Nederland B.V. (GPN) te Zoetermeer is voornemens een offshore aardgasveld te ontwikkelen in blok E17a van het Nederlands Continentaal Plat. Omdat meer dan 500.000 m3 aardgas per per dag zal worden gewonnen moet de m.e.r-procedure worden doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-09-2007 Adviesaanvraag
13-09-2007 Datum kennisgeving
13-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
09-11-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2008 Kennisgeving MER
26-03-2008 Ter inzage legging MER
13-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie gevraagd in het MER aandacht te besteden aan:

  • de milieugevolgen op water en zeebodem van de lozingen naar zee, in het bijzonder van productiewater;
  • een beschrijving van de gevolgen op het te beschermen gebied de Klaverbank, en de beantwoording van de vraag of er sprake kan zijn van significante gevolgen.

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is.

Het MER is goed leesbaar en bevat helder kaartmateriaal. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn inzichtelijk gemaakt. De effecten op de levende natuur zijn beschreven en er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteit geen negatief significante gevolgen op het te beschermen gebied ‘de Klaverbank’ zal hebben. Hoewel het een bemand platform betreft, wordt er 's nachts in principe geen verlichting gevoerd (behalve navigatieverlichting). Hierdoor wordt verstoring van trekvogels grotendeels voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gaz de France Production Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018