1971. Uitbreiding varkenshouderij Oude Lenferink Beheer B.V. te Fleringen

G.J.M. Oude Lenferink Beheer b.v. is voornemens haar bedrijf aan de Oldenzaalseweg 134-136 te Fleringen uit te breiden en de huidige biogasinstallatie te vergroten naar een capaciteit van 2 MW. Om deze uitbreiding mogelijk te maken moet de gemeente Tubbergen een besluit nemen over de hiervoor benodigde milieuvergunning en het bestemmingsplan wijzigen. Voorafgaand aan deze besluiten wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door G.J.M. Oude Lenferink Beheer b.v.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-08-2007 Adviesaanvraag
22-08-2007 Datum kennisgeving
22-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
10-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsing aanvulling op het MER
27-10-2009 Kennisgeving MER
27-10-2009 Ter inzage legging MER
19-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de (fijn) stof emissies.

Dit om aan te tonen, dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nb-wet, Wgv en Blk 2005.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G.J.M. Oude Lenferink Beheer b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018