197. Mestverwerkingsfabriek te Gemert

De Nederlandse Mestverwerkingsmaatschappij wil een proeffabriek oprichten en exploiteren voor verwerking van natte mest van zeugen en biggen, mestvarkens, pluimvee en eventueel melkvee, met een capaciteit van vooralsnog 60.000 m3/jaar.  De installatie is bedoeld om de mest te verwerken tot een hoogwaardige organische gedroogde mest en een gezuiverd effluent dat kan worden geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Helmond.  

Procedure en adviezen

Ontheffing
05-09-1988 Adviesaanvraag
06-09-1988 Datum kennisgeving
06-09-1988 Ter inzage legging van de informatie
04-10-1988 Advies uitgebracht
Advies verzoek om ontheffing m.e.r. plicht

Opmerkingen bij de advisering

In het advies heeft de Commissie overwogen, dat er voor mestverwerking verschillende technieken bestonden, waarvan nog onvoldoende duidelijk was welke het beste perspectief bood. Daarbij onderscheidde dit initiatief zich van grootschalige initiatieven door de eenvoudige procesgang, de lokale opzet, de beperkte schaal en de lage verwerkingsprijs. De Commissie stelde zich op het standpunt dat de verschillende technieken door middel van een proeffabriek de kans zouden moeten krijgen zich te bewijzen. Daarop hebben de beide Ministers positief besloten over het ontheffingsverzoek. 

Tegen de vergunningen is beroep ingesteld bij de Raad van State. De initiatiefnemer heeft de experimenten op de proefinstallatie in Nistelrode inmiddels afgesloten en heeft een nieuwe proefinstallatie in Ysselsteyn (L.) opgezet. De bouw van de mestverwerkingsfabriek heeft vertraging opgelopen; men hoopt eind 1993 met de bouw te beginnen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Herman Eijsackers
ing. Huisman
dr. ir. Koster

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Mestverwerkingsmaatschappij b.v.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
De Aa

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007