1960. Projectlocatiegebied De Heihorsten te Someren

In het gebied de Heihorsten, ten westen van de kern Someren, worden verschillende toeristisch-recreatieve projecten ontwikkeld dan wel uitgebreid. Eén hiervan is de aanleg van een 18-holes golfbaan. Voor het mogelijk maken van deze golfbaan is een milieu-effectrapportage (m.e.r.) verplicht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-06-2007 Datum kennisgeving
06-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
05-07-2007 Adviesaanvraag
18-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-09-2008 Kennisgeving MER
15-09-2008 Ter inzage legging MER
16-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-11-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Omdat de golfbaan sterk samenhangt met de functie waterberging en waterzuivering, alsmede met de overige initiatieven in het gebied, is besloten één milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het gehele gebied.

Dit MER dient als onderbouwing bij de procedures ex art. 19.1 Wro waarmee de verschillende projecten juridisch worden geregeld. Het kan over enkele jaren, wanneer het bestemmingsplan buitengebied wordt herzien, daarbij mogelijk tevens de functie van plan-MER vervullen.

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:

  • Een beschrijving van het grond- en oppervlaktewatersysteem en het waterbeheer in het gebied;
  • De effecten van het voornemen op grond- en oppervlaktewatersysteem en op het Natura2000-gebied de Strabrechtse Heide;
  • Een beschrijving van de manier waarop en mate waarin het element water sturend is in het ontwerpproces.

Bij toetsing van het MER heeft de Commissie een aantal tekortkomingen geconstateerd. Dit betrof:

  • de effecten op kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater;
  • de effecten op natuur, met name op het Natura 2000-gebied Strabrechtse heide en Beuven;
  • de effecten op cultuurhistorische,waaronder archeologische waarden;
  • verkeers- en verkeersgerelateerde effecten.

De Commissie heeft daarom geadviseerd een aanvulling op het MER op te stellen alvorens over aanpassing van het bestemmingsplan wordt besloten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
ing. Johan Janse
drs. Yvonne van Manen
ir. Kees Scheepers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018