1959. Varkenshouderij Mts. Relou-Gloudemans te De Rips

V.O.F. Relou-Gloudemans is voornemens haar varkenshouderij te verplaatsen naar Blaarpeelweg ongenummerd te De Rips. Op de nieuwe locatie zullen 160 kraamzeugen, 567 guste of dragende zeugen, 2 beren, 24 opfokzeugen, 2.560 gespeende biggen en 5.184 vleesvarkens gehouden worden. Hiervoor wordt bij het  het college van burgemeester en wethouders van de ge-meente Gemert-Bakel een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-07-2007 Datum kennisgeving
13-07-2007 Ter inzage legging van de informatie
30-08-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-08-2008 Kennisgeving MER
29-08-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
02-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsadvies:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER dat op vijf punten sprake was van tekortkomingen die van essentieel belang zijn voor de besluitvorming. Daarbij ging het om de volgende punten:
- de uitwerking van de ammoniakemissie en –depositie,
- de toepassing van de invoergegevens,
- de uitwerking van de geurhinder,
- de uitwerking van fijn stof en
- de samenvatting.

Deze ontbrekende informatie is in een memo van de Commissie aan het bevoegd gezag, d.d. 08 oktober 2008, kenmerk: 1959-51, nader toegelicht.
De Commissie heeft op 20 november 2008 van de initiatiefnemer een aanvul-ling op het MER ontvangen, waarin de bovenstaande punten zijn behandeld.

Daarnaast heeft de Commissie op 9 en 12 januari 2009 van het bevoegd gezag per email aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de actuele cumulatieve geurhinder en de bijdrage van het initiatief hieraan.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvullende informatie (inclusief de e-mailcorrespondentie) te samen de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
V.O.F. Relou-Gloudemans

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018