1941. Varkenshouderij Familie Harenberg, gemeente Bronckhorst

De heer H. Harenberg is voornemens zijn bedrijf aan de Bronsbergen 6A te Zutphen te verplaatsen naar de Kuiperstraat in Halle. In de nieuwe situatie zullen twee nieuwe stallen worden gerealiseerd voor  7.488 vleesvarkens. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Bronckhorst een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door de heer Harenberg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-05-2007 Datum kennisgeving
29-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
24-07-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.   

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Familie Harenberg

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018