1938. Aardgastransportleiding Ossendrecht-Zelzate

N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Ossendrecht en Zelzate een gastransportleiding aan te leggen in combinatie met de uitbreiding van het exportstation nabij Zelzate. De gastransportleiding heeft een lengte van ca 40 km en kruist de Westerschelde. Een gedeelte van deze leiding kruist Vlaams gebied.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-05-2007 Datum kennisgeving
30-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
11-06-2007 Adviesaanvraag
05-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-06-2008 Kennisgeving MER
11-06-2008 Ter inzage legging MER
04-08-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé en de uitvoering daarvan, met specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten.
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor de passages door/nabij Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden, waaronder EHS-gebieden en verbindingszones en aardkundige waardevolle doorkruisingen.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer informatie (verder ‘de aanvulling’) aangeleverd over:

  • externe veiligheid van het uit te breiden exportstation;
  • de effecten van de doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvulling tezamen aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over de bestemmingsplannen en de vergunningen.

De hoofdknelpunten van het onderhavige tracé, de passage van de Gasdam, de Zandberg en de Westerschelde, zijn in het MER goed uitgewerkt. De passende beoordeling maakt aannemelijk dat het voornemen geen negatief significante negatieve gevolgen heeft voor Nederlands Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.

In het MER waren de gevolgen voor externe veiligheid van het uit te breiden exportstation nabij Zelzate niet weergegeven. In de aanvulling zijn voor zowel de bestaande situatie als voor de toekomstige situatie van dit station de plaatsgebonden risicocontouren gepresenteerd.

In de aanvulling is daarnaast een overzicht gegeven van de EHS-gebieden en de ecologische verbindingszones die door het tracé worden doorsneden en/of aan het tracé grenzen. De huidige natuurwaarde/kwaliteit van de betreffende gebieden en de effecten van de voorgenomen activiteit daarop zijn inzichtelijk gemaakt. De voorgestelde (generieke) mitigerende maatregelen zijn voldoende onderbouwd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Alain Kooiman
ir. Mijntje Pikaar
dr. Nico de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Bureau energieprojecten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018