1918. Aardgastransportleiding Beuningen-Odiliapeel

N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Beuningen en Odiliapeel een aardgastransportleiding aan te leggen in combinatie met uitbreiding van het compressorstation Ravenstein en enkele al bestaande afsluiterlocaties.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-2007 Datum kennisgeving
26-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
21-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-04-2008 Kennisgeving MER
09-04-2008 Ter inzage legging MER
10-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé en de plaats van de uitbreiding van het compressorstation, met specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten.
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor beschermde gebieden, waaronder EHS-gebieden en aardkundige waardevolle doorkruisingen.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

De verschillende tracéalternatieven, varianten voor de Maaspassage en de locatiealternatieven voor de uitbreiding van het compressorstation zijn zorg-vuldig uitgewerkt. Ook de effecten van de verschillende alternatieven en vari-anten zijn goed beschreven. De keuze voor het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief zijn navolgbaar weergegeven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
dr. ir. Alain Kooiman
ir. Mijntje Pikaar
dr. Nico de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Gelderland
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Mill
Sint Anthonis
St. Hubert
Wijchen
Gemeente Grave
Gemeente Landerd
Bureau energieprojecten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018