1916. Zandwin- en Natuurontwikkelingslocatie 'Over de Maas'

Het project 'Over de Maas' voorziet in activiteiten voor zandwinning gecombineerd met natuurontwikkeling, rivierverruiming en extensieve recreatie. Ten behoeve van de realisatie ervan zijn al een aantal planstadia doorlopen respectievelijk besluiten genomen waarbij telkens de vereiste m.e.r.-procedure werd gevolgd. Provinciale Staten van Gelderland hebben op 20 september 2006 de Partiële herziening van het Streekplan Gelderland 2005 betreffende Over de Maas/West Maas en Waal vastgesteld. Een volledig uitgewerkt en gedetailleerd eindbeeld van de toekomstige ontwikkelingen wordt neergelegd in een bestemmingsplan. Voor de voorbereiding daarvan heeft de initiatiefnemer een aantal inrichtingsschetsen bij de gemeente ingeleverd. Het bestemmingsplan en de aanvraag om ontgrondingsvergunning zijn respectievelijk plan- en besluit m.e.r.-plichtig.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-04-2007 Kennisgeving MER
11-04-2007 Ter inzage legging MER
07-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
1916-36besluitmer_kaart1.pdf
1916-36besluitmer_kaart2.pdf
1916-36besluitmer.pdf
Toetsingsadvies plan-MER
Toetsing 2
18-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-10-2007 Kennisgeving MER
25-10-2007 Ter inzage legging MER
19-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het milieueffectrapport voor de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de ontgrondingsvergunning de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Aanbevolen wordt voor de verdere besluitvorming:

  • de bereikte capaciteitswinst voor de warmtekrachtcentrale aan te geven in kWh en aantallen huishoudens. 
  • aan te geven welke mitigerende maatregelen genomen zullen worden om aan de grenswaarde voor de 50 dB(A)-etmaalwaarde op de gevels van woningen te voldoen.
  • aan te geven welke gevolgen het initiatief heeft voor de fijn stofconcentraties en eventueel benodigde mitigerende maatregelen.
  • de negatieve effecten op de waterhuishouding binnendijks aan te geven en de te nemen mitigerende maatregelen te preciseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Casper van der Giessen
ir. Hans Huizer
drs. Marinus Kooiman
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
West Maas en Waal

Bevoegd gezag
West Maas en Waal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 25 mrt 2008