191. Golfbaan 'De Witdonk' te Meijel en Roggel

Het gaat om de inrichting en het gebruik van een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen op het terrein De Witdonk te Meijel en Roggel. De geplande golfbaan beslaat ca. 70 ha, waarvan ca. 40 wordt ingenomen door landbouwgronden en ca. 30 door bosgebied.  

Procedure en adviezen

Ontheffing
18-08-1988 Adviesaanvraag
24-08-1988 Datum kennisgeving
24-08-1988 Ter inzage legging van de informatie
23-09-1988 Advies uitgebracht
Advies verzoek om ontheffing m.e.r. plicht
Richtlijnen
23-11-1988 Datum kennisgeving
23-11-1988 Ter inzage legging van de informatie
23-01-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-05-1990 Kennisgeving MER
16-05-1990 Ter inzage legging MER
22-05-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies
Toetsing a
10-10-1990 Kennisgeving MER
10-10-1990 Ter inzage legging MER
07-12-1990 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar de mening van de Commissie was “gezien de actuele en potentiële natuur- en landschapswaarde van het gebied en de omgeving er niet op voorhand van uit te gaan dat de aanleg van de golf baan geen belangrijke gevolgen voor het milieu zal hebben”. Zij adviseerde de ministers de gevraagde ontheffing niet te geven. De ministers besloten conform het advies.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rolf Kemmers
ing. Loo
ir. Kuindert van der Spek
ir. Naut Wijnhoven

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
A.I.J. Aukes

Bevoegd gezag
Meijel
Roggel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008