1904. Optimalisatie waterwinningen Budel, Eindhoven en Nuland

Brabant Water wilde diepe grondwaterwinning bij Nuland en de middeldiepe grondwaterwinning bij Budel te verminderen. Daarbij wil Brabant Water de middeldiepe winning bij Eindhoven uitbreiden en bij Budel een diepe winning starten. Zowel de uitbreiding van middeldiepe winning te Einhoven als de start van de diepe winning te Budel zijn vergunningplichtig op grond van artikel 14 van de Grondwaterwet.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-05-2007 Datum kennisgeving
04-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
09-07-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Vastgestelde richtlijnen
Toetsing
05-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-03-2009 Kennisgeving MER
10-03-2009 Ter inzage legging MER
18-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als belangrijkste punten voor het MER:

  • Een uitwerking van nut en noodzaak van de voorgestelde vergunningwijzigingen te Budel en Eindhoven
  • Inzicht in de positieve en negatieve milieugevolgen van de voorgestelde wijzigingen op de drie locaties.
  • De ontwikkeling van een realistisch mma vanuit het oogpunt van duurzaam grondwater beheer. Onderscheid hierbij een mma op locatieniveau en een integraal mma vanuit regionaal perspectief

De Commissie heeft het MER getoetst en is van oordeel dat alle essentiele informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is.

Het MER geeft voor de beschreven alternatieven in voldoende mate inzicht in de daadwerkelijke effecten op hydrologie , natuur, bebouwing en landbouw van de beschreven alternatieven. De milieueffecten zijn bepaald ten opzichte van de huidige situatie omdat er minder wordt onttrokken dan op dit moment vergund is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Brabant Water N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018