1897. Aardgastransportleiding Angerlo-Beuningen

Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Angerlo en Beuningen twee aardgastransportleidingen aan te leggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-2007 Datum kennisgeving
21-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende richtlijnen
04-07-2007 Datum kennisgeving
04-07-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-08-2007 Adviesaanvraag
01-10-2007 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen
Toetsing
27-03-2008 Kennisgeving MER
27-03-2008 Ter inzage legging MER
11-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 

  • Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé, met specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten.
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor de passages door/nabij Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden, waaronder EHS-gebieden en aardkundige waardevolle doorkruisingen.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven;
  • Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

De Commissie heeft op 23 mei 2007 reeds een richtlijnenadvies uitgebracht. De gemeente Nijmegen had echter niet deelgenomen aan de richtlijnenfase en heeft daarom de startnotitie van de Gasunie inclusief een oplegnotitie ter inzage gelegd van 5 juli tot en met 15 augustus 2007. Bij brief van 22 augustus 2007 is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om een aanvullend advies uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in het Nijmeegs Stadsblad d.d. 4 juli 2007.

Het MER maakt op een heldere wijze de verschillen tussen het noordelijke en het zuidelijke tracé duidelijk. Beide tracévarianten zijn volwaardig uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Het noordelijke tracé is in zijn geheel aangemerkt als voorkeursalternatief en meest milieuvriendelijke alternatief.
De tracés doorsnijden een tweetal Natura 2000-gebieden (Gelderse Poort en Uiterwaarden Waal) en enkele gebieden die zijn aangewezen als (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. Deze gebieden vallen grotendeels samen. De effectbeschrijving, beoordeling daarvan en de mitigerende maatregelen zijn voldoende uitgewerkt.

De Commissie heeft op 9 juni ‘08 het toetsingsadvies over het MER Aardgastransportleiding Angerlo-Beuningen uitgebracht. Vanwege procedurele redenen heeft het MER bij Rijkswaterstaat van 4 juli tot en met 14 augustus ‘08 ter inzage gelegen. Deze inzage periode heeft geen zienswijzen opgeleverd. Het toetsingsadvies van de Commissie van 9 juni ’08 blijft hiermee ongewijzigd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
dr. ir. Alain Kooiman
ir. Mijntje Pikaar
dr. Nico de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat
Bureau energieprojecten
Gemeente Zevenaar
Gemeente Duiven
Gemeente Westervoort
Gemeente Lingewaard
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Rijnwaarden
Gemeente Beuningen
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018