1896. Pluimveebedrijf De Nieuwe Weg B.V., gemeente Hellendoorn

De heer K. Knol is voornemens een vleeskuikenbedrijf op te richten, genaamd ‘De Nieuwe Weg B.V.’. Het bedrijf zal bestaan uit 5 stallen voor 380.000 vlees-kuikens en een broedlokaal met een voorbroedcapaciteit van 172.800 broed-eieren. Om dit mogelijk te maken dient bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd te worden. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-03-2007 Datum kennisgeving
28-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
21-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer is voornemens een bedrijf op te richten voor het houden van 380.000 vleeskuikens. Hiervoor moeten 5 stallen en een broedlokaal worden gerealiseerd. Er zal sprake zijn van een ander productiesysteem dan gebruikelijk in Nederland. Naar aanleiding van de startnotitie heeft het bevoegd gezag 121 inspraakreacties ontvangen. De Commissie benadrukt in het richtlijnenadvies voor het MER de beschrijving van ammoniakuitstoot (vanwege beschermde natuur), geurhinder en luchtkwaliteit.

Bevoegd gezag heeft de richtlijnen vastgesteld conform het advies van de Commissie. Zij heeft hieraan toegevoegd dat in het MER een omgevingstoets moet worden uitgevoerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pluimveebedrijf De Nieuwe Weg BV

Bevoegd gezag
College vanburgemeester en wethouders van Hellendoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018